Kinyithatnak-e a gumiszervizek?

Rate this post

Megjelent a Magyar Közlöny 2021. március 5. száma, amiben arra kerestem a válasz, hogy vajon kinyithatnak-e a gumiszervizek?

Kivonat

5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

 1. § (1) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

A Teljes Kormányrendelet

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus világjárvány
elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, a 18. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

 1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és este 8 óra között (a továbbiakban: kijárási tilalmon kívüli idő) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
  (2) E rendelet hatálya nem terjed ki
  a) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra,
  b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti nagykereskedelmi tevékenységre.

2. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

 1. § (1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
  (2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
  (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez
  a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint
  b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.
 1. § (1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
  (2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
  (3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

3. Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

 1. § (1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
  (2) A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás
  a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
  b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
  c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
  d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
  e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
  f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,
  g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,
  h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
  i) az üzemanyagtöltő állomáson,
  j) a nemzeti dohányboltban és
  k) az újságosnál.

(3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
(5) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

4. A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról

 1. § (1) A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel nyitva tarthat.
  (2) A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

6.§ (1) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

 1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),
 2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 4. a szociális szolgáltatás,
 5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 6. a totózó és lottózó szolgáltatás,
 7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 9. a temetkezési szolgáltatás,
 10. az állategészségügyi szolgáltatás,
 11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 13. a közétkeztetési szolgáltatás,
 14. az állattenyésztési szolgáltatás,
 15. az ügyvédi szolgáltatás,
 16. a biztonsági szolgáltatás,
 17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 19. a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

(2) Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tartózkodni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 1. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek mellett tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.
  (2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
  (3) A szálláshelyen tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.
  (4) A szálláshelyen az R. 10. § (3) és (4) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található (1) bekezdés szerinti helyszíneket nem látogathatja.
  (5) A (4) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
  (6) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos
  jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályaiban meghatározottaknak megfelelően – a sportról szóló törvény
  szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

6. Jogkövetkezmények

 1. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség az R. 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
 1. § (1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 4. § (3) és (4) bekezdése, a 6. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 7. § (2) és (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
  a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
  b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
  (2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.
  (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.
  (4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha
  a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
  b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.
  (5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.
  (6) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.
  (7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
  (8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
  (9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója
  a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
  b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.
 1. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, valamint a 7. § (1) és (4) bekezdése szerinti ideiglenes
  védelmi intézkedést megszegi.
  (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
  (3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

 1. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
  (2) Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
  (3) A kollégiumok – a középfokú oktatási intézmények tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.
  (4) A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
  (5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
  (6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.
  (7) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

9. A gazdaság működésére vonatkozó szabályok

 1. § A Kormány felkéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.

Záró rendelkezések

 1. § E rendelet
  a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. március 22. napjáig,
  b) 7. alcímét 2021. április 7. napjáig
  lehet alkalmazni.
 1. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.
  (2) A 16. § 2021. március 22-én lép hatályba.
  (3) A 17. § 2021. március 9-én lép hatályba.
 1. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

17.§ Hatályát veszti a 4. alcím.

 1. § A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(2) Ez a rendelet 2021. március 22-én hatályát veszti.”
 1. § Az R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
  „28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. március 22-ig lehet alkalmazni.”
 1. § Hatályát veszti az R.
  a) 17. § (1) bekezdésében az „ , az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig” szövegrész,
  b) 17. § (2) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Ezt olvasta már?

Az első ISCC PLUS minősítéssel rendelkező, elektromos járművekhez készült Hankook-gumiabroncs az új Porsche Taycan modellen

Az elektromos Porsche Taycan első szerelésű gumiabroncsa

Az első ISCC PLUS minősítéssel rendelkező, elektromos járművekhez készült Hankook-gumiabroncs az új Porsche Taycan modellen

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

öt × 5 =