Az új gumiabroncs címke (1.rész)

Rate this post

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/740 RENDELETE a gumiabroncsok címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/740 RENDELETE a gumiabroncsok címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére és 194. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1), a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, rendes jogalkotási eljárás keretében(2), mivel:

(1) Az Unió elkötelezett egy olyan energiaunió kialakítása mellett, amely előretekintő éghajlat-politikát folytat. Az üzemanyag-hatékonyság lényeges eleme a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó uniós éghajlat- és energiapolitikai keretnek, és döntő szerepet játszik az energia iránti kereslet mérséklésében.

(2) A Bizottság felülvizsgálta az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet(3) és megállapította, hogy a hatékonyság javítása érdekében naprakésszé kell tenni a rendelet rendelkezéseit.

(3) Célszerű az 1222/2009/EK rendeletet egy új rendelettel helyettesíteni egyes rendelkezéseinek pontosítása és naprakésszé tétele érdekében, figyelemmel a gumiabroncsok tekintetében végbement technológiai fejlődésre.

(4) A közlekedési ágazat az Unió energiafogyasztásának egyharmadát teszi ki. 2015-ben az Unió teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 22 %-áért a közúti szállítás volt felelős. A gumiabroncsok – főként gördülő- ellenállásuk miatt – a járművek üzemanyag-fogyasztásának 20–30 %-áért felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülő-ellenállásának csökkentése jelentős mértékben hozzájárulna a közúti közlekedés üzemanyag- hatékonyságához, és ezáltal az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez, valamint a közlekedési ágazat dekarbonizációjához.

(5) A közúti közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok teljesítése érdekében helyénvaló, hogy a tagállamok – a Bizottsággal együttműködve – ösztönzőket vezessenek be az üzemanyag- hatékony és biztonságos C1, C2 és C3 osztályú gumiabroncsok tekintetében.

Büszkék vagyunk, hogy elindíthattuk a BridgestonePassion Programot, mely lehetőségek széles tárházát kínálja a magyarországi gumiszervizek számára

(6) A gumiabroncsokat számos, egymással összefüggő paraméterrel lehet jellemezni. Az egyik paraméter javítása – így például a gördülő-ellenállás csökkentése – kedvezőtlenül befolyásolhat más paramétereket, például a nedves-tapadási teljesítményt; ezzel szemben a nedves-tapadási teljesítmény javítása kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső gördülési zajt. A gumiabroncs gyártókat ösztönözni kell arra, hogy a jelenlegi normákat meghaladó mértékben optimalizálják az összes paramétert.

(7) Az üzemanyag-hatékony gumiabroncsok költséghatékonyak lehetnek, mivel a használatukkal elért üzemanyag- megtakarítás meghaladja az ilyen gumiabroncsok magasabb előállítási költségéből fakadó vételár-többletet.

(8) A 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) megállapítja a gumiabroncsok gördülő-ellenállására vonatkozó minimum követelményeket. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a gumiabroncsok gördülő-ellenállása által előidézett energiaveszteségek jelentős, az említett minimum követelményeket meghaladó mértékű csökkentését. A közúti közlekedés környezeti hatásainak csökkentése érdekében ezért célszerű naprakésszé tenni a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, hogy a gördülő-ellenállás paraméterről harmonizált információkat lehessen szolgáltatni a végfelhasználók számára, és ezzel üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására lehessen ösztönözni őket.

(9) A gumiabroncs-címkézés fejlesztésének köszönhetően a fogyasztók relevánsabb és összehasonlíthatóbb információkkal rendelkezhetnek az üzemanyag-hatékonyságról, a biztonságról és a gumiabroncsok keltette zajról, valamint költséghatékony és környezetbarát döntéseket hozhatnak gumiabroncsok vásárlásakor.

Szerszám Generál Kft. 2113 Erdőkertes, Losonci u. 17. 06703816087, 0628612450. generalgumi@generalgumi.hu
Szerszám Generál Kft. 2113 Erdőkertes, Losonci u. 17. 06703816087, 0628612450. generalgumi@generalgumi.hu

(10) A forgalmi zaj komoly kellemetlenségeket okoz, és káros az egészségre. A 661/2009/EK rendelet minimum követelményeket fogalmaz meg a gumiabroncsok külső gördülési zajára vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a külső gördülési zaj jelentős, az említett minimum követelményeket meghaladó mértékű csökkentését. A forgalmi zaj csökkentése érdekében ezért célszerű naprakésszé tenni a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, hogy a külső gördülési zaj paraméterről naprakész, harmonizált információkat lehessen szolgáltatni a végfelhasználók számára, és ezzel alacsonyabb külső gördülési zajt keltő gumiabroncsok vásárlására lehessen ösztönözni őket.

(11) A külső gördülési zajjal kapcsolatos harmonizált információk közlése a forgalmi zaj korlátozására tett intézkedések megvalósítását is megkönnyíti, és hozzájárul a gumiabroncsok forgalmi zajkeltő hatásával kapcsolatos tudatosság fokozásához is, a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(5) keretében.

(12) A 661/2009/EK rendelet minimum követelményeket fogalmaz meg a gumiabroncsok nedves-tapadására vonatkozóan is. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a nedves-tapadás jelentős, az említett minimum követelményeket meghaladó mértékű javítását, és ezzel együtt a nedves féktávolságok csökkentését. A közúti közlekedésbiztonság fokozása érdekében ezért célszerű naprakésszé tenni a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, hogy a nedves-tapadási paraméterről harmonizált információkat lehessen szolgáltatni a végfelhasználók számára, és ezzel jobb nedves-tapadási teljesítményt nyújtó gumiabroncsok vásárlására lehessen ösztönözni őket.

(13) A nemzetközi jogszabályi kerettel történő összehangolás biztosítása érdekében a 661/2009/EK rendelet hivatkozik az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 117. sz. előírására(6), amely meghatározza a gumiabroncsok gördülő-ellenállásának, külső gördülési zajának, nedves- és hótapadási teljesítményének mérésére szolgáló mérési módszereket.

(14) A gumiabroncscímkén fel kell tüntetni a rendkívüli hó- és jégviszonyokra kialakított speciális gumiabroncsok teljesítményére vonatkozó információkat. A havas útviszonyok között nyújtott hótapadási teljesítményre vonatkozó információknak az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 117. sz. előírásán kell alapulniuk, annak az Unió vonatkozásában alkalmazandó legfrissebb változatában (az ENSZ EGB 117. sz. előírása), és az előírásban szereplő „Alpok-szimbólum” piktogramot fel kell tüntetni azon gumiabroncsok gumiabroncs címkéjén, amelyek elérik a hótapadási jelzőszámnak az említett előírásban meghatározott minimum értékeit. A jégtapadási teljesítményre vonatkozó információknak – a szabvány hivatalos elfogadását követően – az ISO 19447 szabványon kell alapulniuk, és a jégtapadási piktogramot fel kell tüntetni azon gumiabroncsok gumiabroncs címkéjén, amelyek elérik a jégtapadási jelzőszámnak az ISO szabványban meghatározott minimumértékeit. Az ISO 19447 ISO szabvány elfogadásáig a jégtapadási teljesítményt megbízható, pontos és reprodukálható módszerekkel kell értékelni, az általánosan elismert legmodernebb módszerek figyelembevételével. A jégtapadási teljesítményre vonatkozó minimum követelményeknek megfelelő gumiabroncsok gumiabroncs címkéjén szerepelnie kell az I. mellékletben meghatározott jégtapadási piktogramnak.

(15) A használat során előforduló gumiabroncs kopás jelentős, a környezetre és az emberi egészségre nézve káros mikroműanyag-forrást jelent. A Bizottság „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” című közleménye szerint ezért orvosolni szükséges a gumiabroncsok nem szándékos mikroműanyag-kibocsátása által jelentett problémát, többek között olyan tájékoztatási intézkedések segítségével, mint például a gumiabroncsokra vonatkozó címkézési és minimum követelmények. A gumiabroncs kopáshoz kapcsolódik a futásteljesítmény, vagyis az a kilométerszám, amelyet a jármű az adott gumiabroncsnak a futófelület kopása miatt esedékes cseréjéig teljesít. A gumiabroncs, valamint a futófelület kopásán felül egy gumiabroncs élettartama több más tényezőtől is függ, ilyen például a gumiabroncs kopásállósága, ideértve a futófelület anyagának összetételét, a futófelület mintázatát és a futófelület szerkezetét, az útviszonyokat, a karbantartást, az abroncsnyomást és a vezetési stílust is.

(16) A gumiabroncs kopás és a futásteljesítmény mérésére alkalmas vizsgálati módszer azonban nem áll jelenleg rendelkezésre. A Bizottságnak ezért megbízást kell adnia egy ilyen vizsgálati módszer kifejlesztésére, teljes mértékben figyelembe véve a legkorszerűbb és valamennyi nemzetközileg kidolgozott vagy javasolt szabványt vagy előírást, valamint az ágazat által végzett munkát.

(17) Az újrafutózott gumiabroncsok a nehézgépjármű-gumiabroncsok piacának jelentős részét teszik ki. A gumiabroncsok újrafutózása meghosszabbítja azok élettartamát, és hozzájárul a körforgásos gazdaság célkitűzéseihez, így például a hulladékmennyiség csökkentéséhez. Az ilyen gumiabroncsokra vonatkozó címkézési követelmények alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el. E rendeletnek a későbbiekben rendelkeznie kell a jelenleg rendelkezésre nem álló, az újrafutózott gumiabroncsok teljesítményének mérésére alkalmas vizsgálati módszerről.

(18) Az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) alapján előírt energiacímkét – amely a termékek energiafogyasztását egy „A”-tól „G”-ig terjedő skálán osztályozza – az uniós fogyasztók 85 %-a világos és átlátható tájékoztatási eszköznek tartja, és a címke bizonyítottan hatásos a nagyobb hatékonyságú termékek népszerűsítésében. A gumiabroncs címkéknek az említettel a lehető legnagyobb mértékben megegyezően kell kinéznie, a gumiabroncs-paraméterek sajátosságainak figyelembevétele mellett.

(19) A gumiabroncs-paraméterekre vonatkozó, összehasonlítható információk szabványos gumiabroncscímke formájában történő közlése valószínűleg az üzemanyag-hatékonyabb, tartósabb, biztonságosabb és csendesebb gumiabroncsok vásárlására ösztönzi majd a végfelhasználókat. Ez valószínűleg a gumiabroncs-paraméterek optimalizálására sarkallja majd a gumiabroncs gyártókat, ami megteremti a gumiabroncsok fenntarthatóbb fogyasztásának és gyártásának lehetőségét.

(20) Az üzemanyag-hatékonyságra és más paraméterekre vonatkozó bővebb tájékoztatás lényeges valamennyi végfelhasználó, köztük a csere-gumiabroncsok és az új járművekre szerelt gumiabroncsok vásárlói, valamint a flottakezelők és a fuvarozási vállalkozások számára, akik, illetve amelyek címkézési és harmonizált vizsgálati rendszer hiányában nehezen tudják összehasonlítani a különféle gyártmányú gumiabroncsok paramétereit. Ezért célszerű előírni, hogy a járműhöz kínált vagy a járművekre szerelt összes gumiabroncsot címkével kelljen ellátni.

(21) A gumiabroncs címkéket jelenleg a személygépjárművek (C1 osztályú gumiabroncsok) és kisteherautók (C2 osztályú gumiabroncsok) gumiabroncsaihoz kell mellékelni, a nehézgépjárművekéhez (C3 osztályú gumiabroncsok) nem. A C3 osztályú gumiabroncsokkal éves szinten több üzemanyagot fogyasztanak és több kilométert tesznek meg, mint C1 vagy C2 osztályú gumiabroncsokkal, így komoly lehetőség van a nehéz tehergépjárművek üzemanyag- fogyasztásának és az ilyen járművekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére. E rendelet hatályát ezért ki kell terjeszteni a C3 osztályú gumiabroncsokra is. E rendelet hatályának a C3 osztályú gumiabroncsokra való kiterjesztése összhangban van az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelettel(8), amely előírja az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követését és bejelentését, valamint az (EU) 2019/1242 európai parlamenti és tanácsi rendelettel(9), amely az új nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási előírásokat határoz meg.

(22) Sok végfelhasználó anélkül hoz döntést gumiabroncs vásárlásáról, hogy ténylegesen látná a gumiabroncsot, így pedig az abroncshoz rögzített címkét sem látja. Az ilyen helyzetekben a végfelhasználók részére minden esetben láthatóvá kell tenni a címkét a vásárlásról szóló döntés meghozatala előtt. A gumiabroncscímkének az értékesítési helyen található gumiabroncsokon, valamint a műszaki promóciós anyagban való megjelenítése biztosítja, hogy a forgalmazók, valamint a potenciális végfelhasználók a vásárlásról való döntés helyén és idejében harmonizált információkat kapjanak a gumiabroncs vonatkozó paramétereiről.

(23) A végfelhasználók egy része már az értékesítési helyre történő megérkezés előtt meghozza döntését a gumiabroncs megvásárlásáról, vagy levelezés útján vagy interneten történő megrendeléssel vásárolja meg a gumiabroncsokat. Annak érdekében, hogy a többek között a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára, nedves tapadására és külső gördülési zajára vonatkozó harmonizált információk alapján ezek a végfelhasználók is megalapozott döntést hozhassanak, a gumiabroncs címkéket meg kell jeleníteni a konkrét gumiabroncs típusokra vonatkozó minden műszaki promóciós anyagban és vizuális hirdetésben, beleértve az interneten elérhetővé tett ilyen jellegű anyagokat is. Amennyiben a vizuális hirdetés egy gumiabroncs-termékcsaládra vonatkozik, és nem csupán egy konkrét gumiabroncs típusra, nem szükséges megjeleníteni a gumiabroncscímkét.

(24) A lehetséges végfelhasználókat tájékoztatni kell a gumiabroncscímke egyes elemeinek jelentéséről és jelentőségéről. Ezeket az információkat minden műszaki promóciós anyagban, például a beszállítók weboldalain is fel kell tüntetni, a vizuális hirdetésekben azonban ez nem kötelező. A műszaki promóciós anyag nem értelmezhető úgy, hogy az magában foglalja a hirdetőtáblákon, újságokban, magazinokban, vagy a rádiós, illetve televíziós műsor szolgáltatás révén megjelenő hirdetéseket.

(25) A tagállamok piacfelügyeletre vonatkozó kötelezettségeinek, illetve a beszállítókra háruló, a termék megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeknek a sérelme nélkül a beszállítóknak az előírt termékmegfelelési információkat elektronikus formában elérhetővé kell tenniük a termék adatbázisban. A fogyasztók és a forgalmazók számára releváns információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a termékadatbázis nyilvános részében. Az információt nyílt hozzáférésű adatként kell elérhetővé tenni, hogy a mobilalkalmazások fejlesztői és az összehasonlító eszközök felhasználhassák azokat. Elő kell segíteni a termékadatbázis nyilvános részéhez való könnyű, közvetlen hozzáférést, például a nyomtatott címkén szereplő dinamikus kódok (QR-kód) vagy egyéb felhasználóközpontú eszközök révén.

(26) A termékadatbázis megfelelési részére szigorú adatvédelmi szabályoknak kell vonatkozniuk. A termékadatbázis megfelelési részében foglalt műszaki dokumentáció előírt specifikus részeit hozzáférhetővé kell tenni mind a piacfelügyeleti hatóságok, mind a Bizottság részére. Amennyiben a műszaki dokumentációk érzékenysége túlságosan magas fokú ahhoz, hogy azokat feltüntessék a műszaki dokumentáció adott kategóriájában, a piacfelügyeleti hatóságok számára biztosítani kell, hogy szükség esetén hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz a szállítók együttműködési kötelezettségének megfelelően vagy a szállítók által a termék adatbázisba önkéntes alapon feltöltött műszaki dokumentáció további részei segítségével.

(27) A közvetlenül a beszállítótól való vásárlás helyett egyre több gumiabroncsot értékesítenek internetes értékesítési platformokon keresztül. A tárhely szolgáltatóknak ezért lehetővé kell tenniük, hogy a beszállító által biztosított gumiabroncscímkét és a termékismertető adatlapot meg lehessen jeleníteni a feltüntetett ár közelében. A tárhely szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a forgalmazót a gumiabroncscímke és a termékismertető adatlap feltüntetésének kötelezettségről, ugyanakkor nem terhelheti őket felelősség az adott gumiabroncscímke vagy termékismertető adatlap pontossága vagy tartalma tekintetében. Az e rendelet alapján a tárhely szolgáltatókra rótt kötelezettségeknek az észszerűen elvárhatók határán belül kell maradniuk, és nem eredményezhetnek olyan általános kötelezettséget, mely szerint a tárhely szolgáltatóknak ellenőrizniük kell az általuk tárolt információkat vagy aktívan keresniük kell az olyan tevékenységekre utaló tényeket és körülményeket, amelyek nincsenek összhangban e rendelet előírásaival. A 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(10) 14. cikke (1) bekezdése előírja azonban, hogy azoknak a tárhely szolgáltatóknak, akik élni kívánnak a felelősség alóli, az említett rendelkezés által biztosított mentességgel, haladéktalanul intézkedniük kell az általuk a szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére tárolt, az e rendelet követelményeinek – például, ha nem állnak rendelkezésre gumiabroncscímkék vagy termékismertető adatlapok, vagy a címkén és a termékismertető adatlapon szereplő információk hiányosak vagy nem helytállóak – nem megfelelő információk eltávolításáról vagy az azokhoz való hozzáférés megszüntetéséről. A tárhely szolgáltatónak az említetteknek megfelelően kell eljárnia, amennyiben – például piacfelügyeleti hatóságoktól kapott egyedi információkat tartalmazó tájékoztatás révén – konkrét tudomást szerez ilyen információkról vagy –kárigények esetében – amint ilyen információk a tudomására jutnak. Azokra a beszállítókra, akik a végfelhasználók számára saját weboldalaikon keresztül értékesítenek termékeket, a távértékesítés esetén alkalmazandó kötelezettségek vonatkoznak.

(28) A gördülő ellenállást, a nedves tapadást, külső gördülési zajt és egyéb paramétereket megbízható, pontos és reprodukálható módszerek alapján kell mérni, az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszerek figyelembevételével. Amennyire csak lehetséges, ezeknek a módszereknek az átlagos fogyasztói magatartást kell tükrözniük, és szilárd alapokon kell nyugodniuk mind a szándékos, mind a nem szándékos módon történő kijátszás elkerülése érdekében. A megbízható, pontos és reprodukálható laboratóriumi vizsgálatok hiánya miatti korlátok között a gumiabroncs címkéken a gumiabroncsok tényleges használat alatt nyújtott összehasonlítható teljesítményét kell feltüntetni annak érdekében, hogy a végfelhasználók össze tudják hasonlítani a különböző gumiabroncsokat, valamint hogy korlátozni lehessen a gyártókra háruló vizsgálati költségeket.

(29) Amennyiben az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet(11) 3. cikkének 37. pontja szerinti nemzeti hatóságok alapos okkal feltételezik, hogy egy beszállító nem gondoskodott a gumiabroncscímke pontosságáról, illetve annak érdekében, hogy a fogyasztók körében növeljék a bizalmat, ellenőrizniük kell, hogy a gördülő- ellenállás, a nedves tapadás és a külső gördülési zaj tekintetében a gumiabroncscímkén megjelenített besorolás és a többi paraméterre vonatkozó piktogram megfelel-e a beszállító által biztosított, vizsgálati eredményeken és számításokon alapuló dokumentációban foglaltaknak. Ilyen ellenőrzések végezhetők a típus jóváhagyási eljárás során, és azokhoz nem feltétlenül szükséges a gumiabroncs fizikai vizsgálata.

(30) Az Unión belüli egyenlő versenyfeltételek biztosításához elengedhetetlen, hogy a beszállítók, nagykereskedők, kereskedők és más forgalmazók betartsák a gumiabroncs-címkézésre vonatkozó rendelkezéseket. A tagállamoknak ezért rendszeres utólagos ellenőrzések és piacfelügyelet révén figyelemmel kell kísérniük az említett rendelkezések betartását, az (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(12) megfelelően.

(31) A gumiabroncsokat fel kell venni az (EU) 2017/1369 rendelet alapján létrehozott termék adatbázisba annak érdekében, hogy lehetővé váljon a megfelelőség nyomon követése, egy hasznos eszköz kerüljön a végfelhasználók kezébe, valamint a forgalmazók alternatív módszerekkel elérhessék a termékismertető adatlapokat. Az említett rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(32) Annak érdekében, hogy a végfelhasználók megbízzanak a gumiabroncsok címkézésében, az eredeti gumiabroncs címkékhez hasonló utánzatok alkalmazása nem engedélyezhető. Ugyanezen okból kifolyólag nem engedélyezhető olyan címke, jelölés, szimbólum vagy felirat, amely a gumiabroncscímkén szereplő paraméterek tekintetében a végfelhasználók számára félrevezető vagy megtévesztő lehet.

(33) Az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megsértése esetén alkalmazandó szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(34) Az energiahatékonyság, az éghajlatváltozás mérséklése, a közúti közlekedésbiztonság és a környezet védelme érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok ösztönzőkkel serkentsék az energiahatékony és biztonságos gumiabroncsok használatát. A tagállamok szabadon dönthetnek az ilyen ösztönzők jellegéről. Az említett ösztönzőknek összhangban kell lenniük az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal, és nem képezhetnek indokolatlan piaci akadályokat. Ez a rendelet nem sértheti azon állami támogatási eljárások kimenetelét, amelyek az ilyen jellegű ösztönzők tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. és 108. cikkével összhangban indíthatók.

(35) A gumiabroncscímke tartalmának és formátumának módosítása, az újrafutózott gumiabroncsokra, a gumiabroncs kopásra és a futásteljesítményre vonatkozó követelmények bevezetése, valamint a mellékleteknek a technológiai fejlődéshez történő igazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (13) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(36) Amint rendelkezésre állnak a gumiabroncs kopás és a futásteljesítmény vizsgálatára és mérésére vonatkozó megbízható, pontos és reprodukálható módszerek, a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy megoldható-e a gumiabroncscímke kiegészítése a kopásra és a futásteljesítményre vonatkozó információkkal. A gumiabroncs címkének a kopásra és a futásteljesítményre vonatkozó információkkal történő kiegészítésére irányuló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozó javaslatakor a Bizottságnak figyelembe kell vennie az említett vizsgálatot, és a megfelelő vizsgálati módszerek kidolgozása során szorosan együtt kell működnie az ágazattal, az olyan érintett szabványügyi szervezetekkel, mint például az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), valamint az érdekelt felek egyéb érdekeinek képviselőivel. A gumiabroncs kopásra és a futásteljesítményre vonatkozó információknak egyértelműnek kell lenniük, és a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják hátrányosan a gumiabroncscímke egészének érthetőségét és hatásosságát. Ezen információk jóvoltából a végfelhasználóknak lehetőségük lesz, hogy megalapozott döntést hozzanak a gumiabroncsok, az élettartam és a nem szándékos mikroműanyag-kibocsátás tekintetében. Az említettek hozzájárulhatnak a környezet védeleméhez, miközben lehetővé tehetik a végfelhasználók számára, hogy hosszabb távra megbecsülhessék a gumiabroncsok üzemeltetési költségeit.

(37) Nem szükséges új gumiabroncs címkével ellátni azokat a gumiabroncsokat, amelyek e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőzően kerültek piacra.

(38) A gumiabroncs címkének továbbra is az 1222/2009/EK rendeletben meghatározott mérettel azonos méretűnek kell lennie. A gumiabroncs címkén fel kell tüntetni a hó- és jégtapadásra vonatkozó adatokat, valamint a QR-kódot.

(39) A Bizottságnak el kell végeznie e rendelet értékelését. A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) bekezdésének megfelelően a hatékonyságra, eredményességre, relevanciára, koherenciára és hozzáadott értékre vonatkozó értékelés képezi a további intézkedési lehetőségek hatásvizsgálatainak alapját.

(40) Mivel e rendelet céljait – nevezetesen a biztonság javítását, az egészség védelmét, valamint közúti szállítás gazdasági és környezeti hatékonyságának növelését a végfelhasználók tájékoztatása által, lehetővé téve számukra az üzemanyag-hatékonyabb, tartósabb, biztonságosabb és csendesebb gumiabroncsok kiválasztását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, mivel ahhoz a végfelhasználók részére nyújtott harmonizált tájékoztatásra van szükség, és a harmonizált szabályozási keret szükségessége, valamint a gyártók számára biztosítandó egyenlő versenyfeltételek szükségessége miatt e célok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. A megfelelő jogi eszköz továbbra is a rendelet, mivel a rendelet olyan egyértelmű és részletes szabályokat állapít meg, amelyek kizárják az eltérő tagállami átültetések lehetőségét, így nagy fokú harmonizációt biztosítanak az egész Unióban. A tagállami helyett uniós szinten összehangolt szabályozási keret csökkenti a beszállítók költségeit, egyenlő versenyfeltételeket biztosít, és lehetővé teszi az áruk szabad mozgását a belső piacon. Az EUSZ 5. cikkében foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(41) Ezért az 1222/2009/EK rendeletet e rendelet alkalmazásának kezdőnapján hatályon kívül kell helyezni!


(1)HL C 62., 2019.2.15., 280. o.
(2)Az Európai Parlament 2019. március 26-i (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. február 25-i álláspontja első olvasatban (HL C 105., 2020.3.31., 1. o.). Az Európai Parlament 2020. május 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (HL L 342., 2009.12.22., 46. o.).
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18., 12. o.).
(6)Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 117. számú előírása – Egységes rendelkezések a gumiabroncsok gördülésizaj-kibocsátás és/vagy nedves tapadás és/vagy gördülési ellenállás tekintetében történő jóváhagyásáról [2016/1350] (HL L 218., 2016.8.12., 1. o.).
(7)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).
(8)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/956 rendelete (2018. június 28.) az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről (HL L 173., 2018.7.9., 1. o.).
(9)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1242 rendelete (2019. június 20.) az új nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásainak meghatározásáról, valamint az 595/2009/EK és az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 198., 2019.7.25., 202. o.).
(10)Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).
(11)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).
(12)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 169., 2019.6.25., 1. o.). (13)HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

_________________________________

Az új hírekről azonnal értesülhetsz Facebook oldalunkról is, – Kedveld!

Videó csatornánkon mindig fogsz találni valami érdekeset, iratkozz fel >>>

Instagram oldalunkat itt tudod figyelemmel kísérni >>>

Twitter oldalunkat is megtalálhatod >>>

File Gábor info(kukac)gumipiacmagazin.hu +36305620602.

File Gábor
A gumiabroncsok szóvivője
info(kukac)gumipiacmagazin.hu
+36305620602.

Ezt olvasta már?

A PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3 GYŐZTE AZ AUTO BILD SPORTHELYEK ÉS ALVOLANTE ÖSSZEHASONLÍTÓ TESZTEIT

PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3

A PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3 GYŐZTE AZ AUTO BILD SPORTHELYEK ÉS ALVOLANTE ÖSSZEHASONLÍTÓ TESZTEIT

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

három + kilenc =