Gumiabroncs címkézés – AZ EP 1222/2009/EK RENDELETE

Rate this post

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézésről

Gumiabroncs címkézés - AZ EP 1222/2009/EK RENDELETE. A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1) a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2). Az Európai Parlament 2009. április 22-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2009. november 20-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2009. november 24-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) (2), mivel:

(1) Amint azt a „Környezet barátabb közlekedés” című, 2008. július 8-i bizottsági közlemény kiemelte, a fenntartható mobilitás fontos kihívás a Közösség számára az éghajlatváltozás fényében, valamint tekintettel arra, hogy Európa versenyképességét támogatni kell.

(2) Az „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” című, 2006. október 19-i bizottsági közlemény rávilágított annak előnyeire, ha számos célzott intézkedéssel – így többek között a gumiabroncsok címkézésével – 2020-ig a teljes energiafogyasztás 20 %-kal csökken.

(3) „A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia felülvizsgálatának eredményeiről” című, 2007. február 7-i bizottsági közlemény rámutatott annak előnyeire, ha a CO2 -kibocsátást csökkentik az üzemanyagfogyasztást leginkább befolyásoló gépkocsi-alkatrészekre –
pl. a gumiabroncsokra – vonatkozó kiegészítő intézkedésekkel.

(4) A gumiabroncsok – főként gördülési ellenállásuk miatt – a gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának 20–30 %-áért felelősek. Ezért a gumiabroncsok gördülési ellenállásának csökkentése jelentős mértékben hozzájárulhat a közúti közlekedés energiahatékonyságához, és ez által a kibocsátás csökkentéséhez.

(5) A gumiabroncsokat számos, egymással összefüggő paraméterrel lehet jellemezni. Az egyik paraméter javítása, például a gördülési ellenállás csökkentése kedvezőtlenül befolyásolhat más paramétereket, például a nedves tapadást; ezzel szemben a nedves tapadás javítása kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső gördülési zajt. A gumiabroncs gyártókat ösztönözni kell valamennyi paraméternek a már teljesített normákat meghaladó mértékű optimalizálására.

(6) Az üzemanyag-hatékony gumiabroncsok költséghatékonyak, mivel az üzemanyag-megtakarítás bőségesen ellensúlyozza a gumiabroncsok magasabb előállítási költségéből adódó magasabb beszerzési árat.

(7) A gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) minimum követelményeket állapít meg a gumiabroncsok gördülési ellenállására vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a gumiabroncsok gördülési ellenállása által előidézett energiaveszteségek jelentős, az említett minimum követelményeket meghaladó mértékű csökkentését. Ezért a közúti közlekedés környezeti hatásainak csökkentése érdekében helyénvaló olyan rendelkezéseket megállapítani, amelyek üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására ösztönzik a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat írnak elő erről a paraméterről.

(8) A forgalmi zaj komoly kellemetlenségeket okoz, és káros az egészségre nézve. A 661/2009/EK rendelet minimumkövetelményeket állapít meg a gumiabroncsok külső gördülési zajára vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a külső gördülési zaj jelentős, az említett minimum követelményeket meghaladó mértékű csökkentését. A forgalmi zaj csökkentése érdekében ezért indokolt olyan rendelkezéseket megállapítani, amelyek alacsony külső gördülési zajt keltő gumiabroncsok vásárlására ösztönzik a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat írnak elő erről a paraméterről.

(9) A külső gördülési zajjal kapcsolatos összehangolt információk közlése a forgalmi zaj elleni intézkedések megvalósítását is megkönnyítené, és hozzájárulna a gumiabroncsok forgalmi zajkeltő hatásával kapcsolatos fokozottabb tudatossághoz is a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) keretében.

(1) HL C 228., 2009.9.22., 81. o.
(2) Az Európai Parlament 2009. április 22-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2009. november 20-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2009. november 24-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még
nem tették közzé).

(3) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.
(4) HL L 189., 2002.7.18., 12. o.

(10) A 661/2009/EK rendelet minimumkövetelményeket állapít meg a gumiabroncsok nedves tapadási teljesítményére vonatkozóan. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a nedves tapadás jelentős, az említett minimumkövetelményeket meghaladó mértékű javítását. És ezzel együtt a nedves féktávolságok csökkentését. Ezért a közúti biztonság növelése érdekében indokolt olyan rendelkezéseket megállapítani, amelyek jobb nedves tapadási teljesítményt nyújtó gumiabroncsok vásárlására ösztönzik a végfelhasználókat azáltal, hogy összehangolt információkat írnak elő erről a paraméterről.

(11) A nedves tapadásra vonatkozó tájékoztatás nem feltétlenül tükrözi a kifejezetten havas és jeges útviszonyokra tervezett gumiabroncsok elsődleges teljesítményét. Arra a tényre figyelemmel, hogy összehangolt vizsgálati módszerek az ilyen gumiabroncsok tekintetében még nem állnak rendelkezésre, indokolt rendelkezni annak lehetőségéről, hogy nedves tapadási osztályozásukat később kiigazítsák.

(12) A gumiabroncs-paraméterekre vonatkozó információk szabványos címke formájában történő közlése nagy valószínűséggel a biztonságosabb, csendesebb és üzemanyag-hatékonyabb gumiabroncsok vásárlására ösztönzi majd a végfelhasználókat. Ez viszont feltételezhetően a gumiabroncsok említett paramétereinek optimalizálására sarkallja majd a gumiabroncs gyártókat. Ez megteremti a fenntarthatóbb fogyasztás és termelés lehetőségét.

(13) A gumiabroncsok címkézésére vonatkozó tagállami szabályok sokfélesége akadályozná a Közösségen belüli kereskedelmet. És megnövelné a gumiabroncs gyártókra nehezedő adminisztrációs terheket és vizsgálati költségeket.

(14) A csere-gumiabroncsok a gumiabroncspiac 78 %-át teszi ki. Ezért helyénvaló tájékoztatni a végfelhasználókat a csere-gumiabroncsok paramétereiről, csakúgy, mint az új gépjárművekre felszerelt gumiabroncsok paramétereiről.

(15) A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára és más paramétereire vonatkozó bővebb tájékoztatás lényeges a fogyasztók, csakúgy, mint a flottakezelők és a fuvarozási vállalkozások számára, akik, illetve amelyek címkézési és összehangolt vizsgálati rendszer hiányában nehezen tudják összehasonlítani a különféle gyártmányú gumiabroncsok egyes paramétereit. Ezért helyénvaló kiterjeszteni e rendelet hatályát a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsokra is.

(16) A háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelv(1) értelmében a háztartási készülékeken alkalmazott, a termékeket „A”-tól „G”-ig terjedő skálán osztályozó, energiafogyasztást jelölő címkét a fogyasztók már jól ismerik. És az sikeresnek bizonyult a hatékonyabb készülékek használatának előmozdításában. Ugyanezt a kialakítást kell alkalmazni a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonysági címkézéséhez.

(17) A címke megjelenítése az értékesítési helyen található gumiabroncsokon, valamint a műszaki promóciós anyagban biztosítja, hogy a forgalmazók, valamint a potenciális végfelhasználók a vásárlási döntés helyén és idejében összehangolt információkat kapjanak a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságáról, nedves tapadási teljesítményéről és külső gördülési zajáról.

(18) A végfelhasználók egy része már az értékesítési helyre történő megérkezés előtt kiválasztja a gumiabroncsokat, vagy pedig levelezés útján történő megrendeléssel vásárolja meg azokat. Annak érdekében, hogy ezek a végfelhasználók is megalapozott döntést hozhassanak a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára, nedves tapadási teljesítményére és külső gördülési zajára vonatkozó összehangolt információk alapján, a címkéket meg kell jeleníteni minden műszaki promóciós anyagban. Beleértve az interneten elérhetővé tett ilyen jellegű anyagot is. A műszaki promóciós anyag nem foglalja magában a hirdetőtáblákon, újságokban, magazinokban, rádiós műsor terjesztésben, televízióban vagy hasonló online formátumban megjelenő hirdetéseket.

(19) A lehetséges végfelhasználókat tájékoztatni kell a címke egyes elemeinek jelentéséről és jelentőségéről. Ezt a tájékoztatást a műszaki promóciós anyagban, például a beszállítók weboldalain kell biztosítani.

(20) A tájékoztatást megbízható, pontos és reprodukálható, összehangolt vizsgálati módszerek alapján kell nyújtani annak érdekében, hogy a végfelhasználók összehasonlíthassák a különféle gumiabroncsokat, és a gyártók által viselt vizsgálati költségek ésszerűek maradjanak.

(21) Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, valamint a közúti közlekedés biztonságának fokozása érdekében a tagállamok ösztönzőket vezethetnek be az üzemanyag-hatékony, biztonságosabb és alacsony zajkibocsátású gumiabroncsok támogatására. A belső piac széttagolódásának elkerülése érdekében indokolt olyan minimális üzemanyag-hatékonysági és nedves tapadási osztályokat meghatározni, amelyek alatt ilyen ösztönzők nem biztosíthatók. Az ilyen jellegű ösztönzők állami támogatások is lehetnek. Ez a rendelet nem sértheti az olyan jövőbeli állami támogatásokra vonatkozó eljárások kimenetelét, amelyeket az ilyen jellegű ösztönzőkre tekintettel a Szerződés 87., illetőleg 88. cikkével összhangban hajthatnak végre, és nem szabályozhat adóügyi és költségvetési kérdéseket sem.

(22) Az említett rendelkezések céljainak eléréséhez és a Közösségen belüli egyenlő versenyfeltételek biztosításához elengedhetetlen, hogy a beszállítók és forgalmazók betartsák a címkézési rendelkezéseket. Ezért a tagállamoknak az említett rendelkezések betartását piacfelügyelet, valamint rendszeres utólagos ellenőrzések útján nyomon kell követniük, különösen a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban.

(23) A tagállamoknak az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezések végrehajtása során tartózkodniuk kell az olyan végrehajtási intézkedésektől, amelyek indokolatlan, bürokratikus és nehezen végrehajtható kötelezettségeket rónak a kis- és középvállalkozásokra.

(1) HL L 297., 1992.10.13., 16. o.
(2) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

(24) A gumiabroncs-beszállítókat és -forgalmazókat ösztönözni kell arra, hogy már 2012 előtt eleget tegyenek e rendelet rendelkezéseinek a címke mielőbbi elismerése és előnyei mihamarabbi felismerése érdekében.

(25) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhangban kell elfogadni.

(26) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a C2 és C3 típusú gumiabroncsok nedves tapadási osztályozására vonatkozó követelményeket vezessen be. A kifejezetten a havas és jeges útviszonyokra tervezett gumiabroncsok tapadási osztályozását kiigazítsa. Valamint arra, hogy a mellékleteket – beleértve a vizsgálati módszereket és az azokhoz kapcsolódó engedélyezéseket – a műszaki fejlődéshez igazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak. Beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(27) Ezt a rendeletet felül kell vizsgálni annak megállapítása érdekében, hogy a végfelhasználók megértik-e a címkét, illetve hogy e rendelet mennyire bizonyul hatékonynak a piac átalakításában,

(1) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

2. cikk

Cél és tárgy

(1) E rendelet célja, hogy az üzemanyag-hatékony, biztonságos és alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező gumiabroncsok használatának előmozdítása révén növelje a közúti közlekedés biztonságát, valamint gazdasági és környezeti hatékonyságát.

(2) Ez a rendelet a gumiabroncsok paramétereire vonatkozó, címkézés útján történő összehangolt információszolgáltatás kereteit határozza meg. Lehetővé téve a végfelhasználók számára, hogy a gumiabroncs vásárlásakor tájékozottan döntsenek.

2. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendelet a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsokra kell alkalmazni.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a következőkre:

(a) újrafutózott gumiabroncsok;
(b) professzionális terepjáró-gumiabroncsok;
(c) az első alkalommal 1990. október 1-je előtt nyilvántartásba vett gépjárművekre történő kizárólagos felszerelésre szánt gumiabroncsok;
(d) T típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok;
(e) azon gumiabroncsok, amelyek sebességhatára kevesebb mint 80 km/h;
(f) azon gumiabroncsok, amelyeknek névleges kerékpánt átmérője nem haladja meg a 254 mm-t, vagy legalább 635 mm;
(g) a vontatási tulajdonságaik javítása érdekében kiegészítő eszközökkel felszerelt gumiabroncsok, például a fogazott gumiabroncsok;
(h) a kizárólag versenyzésre gyártott járműveken való használatra tervezett gumiabroncsok.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

 1. „C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok”:
  a 661/2009/EK rendelet 8. cikkében meghatározott gumiabroncs osztályok;
 2. „T típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok”:
  azok az ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok, amelyeket a normál vagy megerősített gumiabroncsoknál magasabb felfúvási nyomáson történő használatra terveztek;
 3. „értékesítési hely”:
  olyan helyszín, ahol a gumiabroncsokat kiállítják vagy tárolják. Továbbá a végfelhasználóknak eladásra felkínálják, a gépjárművekre fel nem szerelt, a végfelhasználóknak eladásra felkínált gumiabroncsok tekintetében beleértve az autószalonokat is;
 4. „műszaki promóciós anyag”:
  (nyomtatott, elektronikus vagy online formátumú) műszaki kézikönyv, tájékoztató füzet, szórólap vagy katalógus, valamint weboldal, amelynek célja a gumiabroncsok vagy gépjárművek értékesítése a végfelhasználók vagy a forgalmazók körében, és amely a gumiabroncsok konkrét műszaki paramétereit ismereti;
 5. „műszaki dokumentáció”:
  a gumiabroncsokra vonatkozó tájékoztató anyag, amely tartalmazza többek között a gumiabroncsok gyártóját és márkanevét; a gumiabroncs típusának leírását. Vagy a gumiabroncsok osztályozását az üzemanyag-hatékonysági osztálynak, a nedves tapadási osztálynak és a külső gördülési zaj osztálynak és mért értékének megállapításához; továbbá a vizsgálati jelentéseket és a vizsgálatok pontosságát;
 6. „gyártó”:
  az a természetes vagy jogi személy, aki terméket gyárt, illetve aki az adott terméket tervezteti vagy legyártatja, és a saját neve vagy védjegye alatt forgalomba hozza;
 7. „importőr”:
  a Közösség területén letelepedett rendelkező természetes vagy jogi személy, aki valamely harmadik országból származó terméket a Közösség piacán forgalmaz;
 1. „meghatalmazott képviselő”:
  az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon. Figyelemmel ez utóbbinak az e rendelet szerinti kötelezettségeire;
 2. „beszállító”:
  a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a Közösségben, vagy pedig az importőr;
 3. „forgalmazó”:
  a szállítási láncon belül bármely olyan, gumiabroncsokat piacra juttató természetes vagy jogi személy, aki nem azonos a beszállítóval vagy az importőrrel;
 4. „piacra juttatás”:
  egy termék terjesztés vagy felhasználás céljából kereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazása a közösségi piacon. Függetlenül attól, hogy fizetés ellenében vagy térítésmentesen történik;
 5. „végfelhasználó”:
  a fogyasztó, valamint az a flottakezelő vagy közúti fuvarozási vállalkozás, amely gumiabroncsot vásárol vagy várhatóan vásárolni fog;
 6. „lényeges paraméter”:
  a gumiabroncsok olyan paraméterei, mint például a gördülési ellenállás, a nedves tapadás vagy a külső gördülési zaj, amelyek a használat során számottevő hatást gyakorolnak a környezetre, a közúti biztonságra vagy az egészségre.

4. cikk

A gumiabroncs-beszállítók feladatai

(1) A beszállítók gondoskodnak arról, hogy a forgalmazókhoz
vagy a végfelhasználókhoz eljuttatott C1 és C2 típusú gumiabroncsok

a) futófelületén legyen olyan matrica, amelyen feltünteti az I. melléklet A. része szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, valamint a külső gördülési zaj I. melléklet C. részének meg­felelő osztályát és mért értékét, valamint adott esetben az I. melléklet B. részében meghatározott nedves tapadási osztályt;

vagy

b) minden egyes olyan terméktétel, amely egy vagy több kiszál­lított, azonos gumiabroncsot tartalmaz, olyan nyomtatott formátumú címkével legyen ellátva, amely feltünteti az I. melléklet A. része szerinti üzemanyag-hatékonysági osztályt, továbbá a külső gördülési zaj I. melléklet C. részének megfe­lelő osztályát és mért értékét, valamint adott esetben az I. melléklet B. részében meghatározott nedves tapadási osztályt.

(2) Az (1) bekezdésben említett matrica és címke formátumá­ nak a II. mellékletben előírtak szerintinek kell lennie.

(3) A beszállítók a műszaki promóciós anyagban – így webol­dalukon is – az I. mellékletben meghatározott módon és a III. mel­lékletben előírt sorrendben közlik a C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságának osztályát, külső gördülési zajának osztályát és mért értékét, és adott esetben ned­ves tapadási osztályát.

(4) A beszállítók a tagállami hatóságok kérésére bármely gumi­abroncs típus utolsó darabjának piacra juttatását követő öt év elteltéig bármikor kötelesek rendelkezésre bocsátani a műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentációnak kellően részletes­nek kell lennie ahhoz, hogy a hatóságok ellenőrizhessék az üzemanyag-hatékonyságra, a nedves tapadásra és a külső gördü­lési zajra vonatkozóan a címkén közölt információk pontosságát.

5. cikk

A gumiabroncs-forgalmazók feladatai

(1) A forgalmazók gondoskodnak arról, hogy

a) az értékesítési helyen lévő gumiabroncsokon jól láthatóhelyen szerepeljen a beszállítók által a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében alkalmazott matrica;

vagy

b) a gumiabroncs megvásárlását megelőzően a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett címkére a végfelhasználó figyelmét felhívják, és azt az értékesítési helyen, a gumiabroncs közvetlen közelében, jól látható módon feltüntessék.

(2) Ha az értékesítésre felkínált gumiabroncsok a végfelhasználók számára nem láthatók, a forgalmazók tájékoztatják a végfelhasználókat az említett gumiabroncsok üzemanyag-hatékonysági osztályáról, nedves tapadási osztályáról és külsőgördülési zajának osztályáról és mért értékéről.

(3) A C1, C2 és C3 típusú gumiabroncsok esetében a forgalmazók az I. mellékletben megállapítottak szerint feltüntetik az üzemanyag-hatékonysági osztályt, a külső gördülési zaj mért értékét, és adott esetben a nedves tapadási osztályt a végfelhasználók számára a gumiabroncsok vásárlásakor kiadott számlákon vagy azokkal együtt.

6. cikk

A jármű beszállítók és a jármű forgalmazók feladatai

Ha a végfelhasználók az értékesítési helyen választhatnak az általuk megszerezni kívánt új gépjárműre felszerelendő különböző gumiabroncsok közül, akkor a jármű beszállítók és a jármű forgalmazók az értékesítés előtt tájékoztatást adnak minden egyes vásárlásra kínált gumiabroncs esetében azok üzemanyag-hatékonysági osztályáról, a külső gördülési zajának osztályáról és mért értékéről, továbbá adott esetben a C1 a C2 és C3 típusú gumiabroncsok nedves tapadási osztályáról, az I. mellékletben foglaltak szerint és a III. mellékletben meghatározott sorrendben. Ezt az információt legalább a műszaki promóciós anyagban fel kell tüntetni.

7. cikk

Összehangolt vizsgálati módszerek

A 4., 5. és 6. cikk alapján rendelkezésre bocsátandó, a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonysági osztályára, külső gördülési zajának osztályára és mért értékére nedves tapadás, valamint nedves tapadási osztályára vonatkozó információkat az I. mellékletben foglalt, összehangolt vizsgálati módszerek alkalmazásával kell megállapítani.

8. cikk

Hitelesítési eljárás

A tagállamok az I. melléklet A. és B. része szerinti, bejelentett üzemanyag-hatékonysági és nedves tapadási osztályok megfelelőségét, valamint a külső gördülési zajnak az I. melléklet C. része szerinti osztálya és mért értéke megfelelőségét a IV. mellékletben megállapított eljárásnak megfelelően értékelik.

9. cikk

Belső piac

(1) E rendelet előírásainak betartása esetén a tagállamok a termékinformációk alapján nem tiltják meg és nem korlátozzák a 2. cikk szerinti gumiabroncsok piaci hozzáférhetőségét.

(2) Amennyiben nem rendelkeznek ellenkező értelmű bizonyítékokkal, a tagállamok úgy tekintik, hogy a címkék és a termékinformációk megfelelnek e rendeletnek. A tagállamok a bejelentett értékek és osztályok pontosságának értékelése érdekében a 4. cikk(4) bekezdésével összhangban műszaki dokumentációk benyújtására szólíthatják fel a beszállítókat.

10. cikk

Ösztönzők

A tagállamok az I. melléklet A., illetve B. része szerinti C üzemanyag-hatékonysági, illetve nedves tapadási osztály alatti gumiabroncsok tekintetében nem biztosítanak ösztönzőket. E rendelet alkalmazásában az adóügyi és a költségvetési intézkedések nem minősülnek ösztönzőknek.

11. cikk

Módosítások és a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

Az e rendelet nem alapvető elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló, következő intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a C2 és C3 típusú gumiabroncsok nedves tapadási osztályozására vonatkozó tájékoztatási követelmények bevezetése, amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő összehangolt vizsgálati módszerek;

b) adott esetben a tapadási osztályok kiigazítása azon gumiabroncsok műszaki sajátosságainak megfelelően, amelyeket elsősorban arra terveztek, hogy – a jármű elindítására, mozgásban tartására vagy megállítására való képességük tekintetében – jeges vagy havas útviszonyok között, vagy mindkettőben a normál gumiabroncsnál jobb teljesítménytérjenek el;

c) az I–IV. melléklet műszaki fejlődéshez való igazítása.

12. cikk

Végrehajtás

A 765/2008/EK rendelettel összhangban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a piacfelügyeletért felelős hatóságok ellenőrizzék az e rendelet 4., 5. és 6. cikkének való megfelelést.

13. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

14 cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság többek között a következők figyelembevételével értékeli e rendelet felülvizsgálatának szükségességét:

a) a címke hatékonysága a végfelhasználók tájékozottsági szintje szempontjából, különös tekintettel arra, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések az e rendelet célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulás szempontjából ugyanolyan hatékonynak bizonyultak-e, minta 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezések;

b) az, hogy ki kell-e terjeszteni a címkézési rendszert az újrafutózott gumiabroncsokra is;

c) az, hogy be kell-e vezetni új gumiabroncs-paramétereket, például a kilométer-teljesítményt;

d) a gumiabroncsok paramétereire vonatkozóan a járműbeszállítók és -forgalmazók által a végfelhasználóknak nyújtotttájékoztatás.

(2) A Bizottság ennek az értékelésnek az eredményét legkésőbb 2016. március 1- jéig ismerteti az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, és adott esetben javaslatokat nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

15. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 4. és az 5. cikk nem alkalmazandó a 2012. július 1. előtt gyártott gumiabroncsokra.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

File Gábor info(kukac)gumipiacmagazin.hu +36305620602.
File Gábor
A gumiabroncsok szóvivője
info(kukac)gumipiacmagazin.hu
+36305620602.

Ezt olvasta már?

Az első ISCC PLUS minősítéssel rendelkező, elektromos járművekhez készült Hankook-gumiabroncs az új Porsche Taycan modellen

Az elektromos Porsche Taycan első szerelésű gumiabroncsa

Az első ISCC PLUS minősítéssel rendelkező, elektromos járművekhez készült Hankook-gumiabroncs az új Porsche Taycan modellen

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

19 + kilenc =